Welcome to Rehoboth Parise the lordமனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே
மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவேஉம் தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உம் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்
உம் தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உம் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே1. வியாதிகளை சிலுவையிலே
சுமந்து தீர்த்தீரே
வியாதிகளை சிலுவையிலே
சுமந்து தீர்த்தீரேநீர் சுமந்த வியாதிகளை
நானும் சுமக்க வேண்டுமோ
நீர் சுமந்த வியாதிகளை
நானும் சுமக்க வேண்டுமோ
இப்ப தொடுங்க இயேசுவே
சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லு
வியாதி விலகுமேஇப்ப தொடுங்க இயேசுவே
சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லு
வியாதி விலகுமேஇயேசையா-3
இயேசையா-3மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே
2.வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு என்று
ஒரு வார்த்தை சொல்லுமே
வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு என்று
ஒரு வார்த்தை சொல்லுமேபெலவீனத்தில் உம் பெலனே
பூரணமாய் விளங்குமே
பெலவீனத்தில் உம் பெலனே
பூரணமாய் விளங்குமே
இப்ப தொடுங்க இயேசுவே
சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லு
வியாதி விலகுமேஇப்ப தொடுங்க இயேசுவே
சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லு
வியாதி விலகுமேஇயேசையா-3
இயேசையா-3மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே3.உன்னை விட்டு சகல நோய்களையும்
விலக்கிடுவேன் என்றீரே
உன்னை விட்டு சகல நோய்களையும்
விலக்கிடுவேன் என்றீரேஉம்மாலே சுகமாக்க
முடியா வியாதியில்லையே
உம்மாலே சுகமாக்க
முடியா வியாதியில்லையே
இப்ப தொடுங்க இயேசுவே
சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லு
வியாதி விலகுமேஇப்ப தொடுங்க இயேசுவே
சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லு
வியாதி விலகுமேஇயேசையா-3
இயேசையா-3மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே
மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவேஉம் தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உம் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்
உம் தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உம் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்உம் தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உம் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்
உம் தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உம் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்God bless you

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.

stats