என்னே விளிச்சவனே
என்னே தொட்டவனே
நீ இல்லாதே ஞான் இல்லையே என்னே விளிச்சவனே
என்னே தொட்டவனே
நீ இல்லாதே ஞான் இல்லையேஞான் ஜீவிச்சதும் நின் க்ருபையால்
ஞான் வளர்நதும் நின் க்ருபையால்
என்னே உயர்த்தி நிற்த்தியதும்
நின் க்ருபையேஞான் ஜீவிச்சதும் நின் க்ருபையால்
ஞான் வளர்நதும் நின் க்ருபையால்
என்னே உயர்த்தி நிற்த்தியதும்
நின் க்ருபையேநின் க்ருப வேணும் எனிக்கு
நின் க்ருப மாத்றம் மதி
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையேநின் க்ருப வேணும் எனிக்கு
நின் க்ருப மாத்றம் மதி
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையே
இயேஷுவே…
1.தனிவே கரஞ்ஜ நேரம்
ஆஷ்வாசம் ஆருமில்லா
இடறிய நேரத்திலும்
தாங்குவான் ஆருமில்லாதனிவே கரஞ்ஜ நேரம்
ஆஷ்வாசம் ஆருமில்லா
இடறிய நேரத்திலும்
தாங்குவான் ஆருமில்லாபொட்டி கரஞ்ஜ நேரத்தும்
என் கண்ணீர் துடைச்ச நின் க்ருப
பொட்டி கரஞ்ஜ நேரத்தும்
என் கண்ணீர் துடைச்ச நின் க்ருபநின் க்ருப இல்லாதே ஞான்
ஒன்னுமில்லையே
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான்
ஒன்னுமில்லையேநின் க்ருப வேணும் எனிக்கு
நின் க்ருப மாத்றம் மதி
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையேநின் க்ருப வேணும் எனிக்கு
நின் க்ருப மாத்றம் மதி
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையே
இயேஷுவே…
2.என்டே என்னு சொல்லுவான்
எனிக்கு ஒன்னுமில்லா
கழிவென்னு பரயுவான்
என்னில் ஒன்னுமில்லாஎன்டே என்னு சொல்லுவான்
எனிக்கு ஒன்னுமில்லா
கழிவென்னு பரயுவான்
என்னில் ஒன்னுமில்லாஅர்ஹதை இல்லா என்னே
உயர்த்யதும் நின் க்ருப
அர்ஹதை இல்லா என்னே
உயர்த்யதும் நின் க்ருபநின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையே
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையேநின் க்ருப வேணும் எனிக்கு
நின் க்ருப மாத்றம் மதி
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையேநின் க்ருப வேணும் எனிக்கு
நின் க்ருப மாத்றம் மதி
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையே
நின் க்ருப வேணும் எனிக்கு
நின் க்ருப மாத்றம் மதி
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையேநின் க்ருப வேணும் எனிக்கு
நின் க்ருப மாத்றம் மதி
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையேநின் க்ருப வேணும் எனிக்கு
நின் க்ருப மாத்றம் மதி
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையேநின் க்ருப வேணும் எனிக்கு
நின் க்ருப மாத்றம் மதி
நின் க்ருப இல்லாதே ஞான் ஒன்னுமில்லையே
இயேஷுவே…

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.