Bwela uone mwamene yesu akuona (lotahouse)
Olo chalo chikuzonde yesu akukunda
(U're so beautiful far from the usual all) Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika (aiyo)
Amona umulubwa muli iwe
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika
Amona ubulubwa muli iweNabuka akachelo wafulungana nomutwe
Uletuntha ala kwali ukulwa muma dudu cha
No money mwitumba nashile mumaboko ya
Bartender shatemwa nobwalwa but atleast
Kalamfumyako ka presure problem nga
Nakololoka abantu bamona fye ubupina
Nechikopo tachinje ahaha chimoneni tapali
Nefyo chaba ubututu nokubepa chapwa nowa
Pena teti amonemo ichawama awe mama kuti
Nadabwa uyu alenjeba atiBwela uone mwamene yesu akuona
Olo chalo chikuzonde yesu akukunda
(U're so beautiful far from the usual all)
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika (aiyo)
Amona umulubwa muli iwe
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika
Amona ubulubwa muli iwe
Olo bakambe ndiwe ka boi kuli yesu ndiwe
Presidential olo bakambe uli chabe chipuba
Kuli ndiwe perfecto sibaona ve aona kuli yesu
Ulina potential bangakambe palibe ve ulili but
To jesus you are realy special one in a million
Nah! one in six billion let me say dat you are
Inferior but to jesus you are superior
Wisakamana pamulwila naudangasala
Pampasa ule tongola nembalalaBwela uone mwamene yesu akuona
Olo chalo chikuzonde yesu akukunda
(U're so beautiful far from the usual all)
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika (aiyo)
Amona umulubwa muli iwe
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika
Amona ubulubwa muli iweYesu anakupenda kwake umikabilika...Bwela uone mwamene yesu akuona
Olo chalo chikuzonde yesu akukunda
(U're so beautiful far from the usual all)
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika (aiyo)
Amona umulubwa muli iwe
Wali pwililika (aiyo)
Wali pwililika
Amona ubulubwa muli iwe

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.